Любопитно

Земеделско кредитиране – има ли то почва у нас?

Кредити за земеделие и животновъдство

България е страна с подчертано благоприятни условия за развитие на животновъдство и земеделие.  Поради тази причина голям брой хора се вписват в регистъра на земеделските производители и търсят различни възможности за развитие на бизнеса си. Животновъдството и земеделието се отличават като отрасъл поради своите специфики. Именно поради тази причина потребностите от парични средства за развитие на бизнеса също са индивидуални. Основните пера, за които земеделските производители търсят допълнително финансиране са да решат потребности, свързани в инвестиции в оборудване, имоти и техника или да посрещнат и задоволят текущи разходи.

Оборотни средства

Оборотните средства представляват парите, които земеделците и животновъдите всяка година отделят за закупуване на фуражи, различни препарати за инсектициди, хербициди, фунгициди и др.., торове и минерални добавки, обработване на земята, заплати за земеделските работници по време на сеитбата и беритбата и т.н. Оборотните средства имат пряка връзка със земеделската продукция, където в повечето случаи цикълът на производство обхваща една година. Това означава, че и ползите от вложените средства ще бъдат отчетени в рамките на 12 месеца, защото през този период производителят ще прибере и реализира селскостопанската си продукция.

 Инвестиционни средства

За разлика от оборотните средства, при които резултатите се отчитат в краткосрочен план, при инвестиционните средства обикновено ползите са налице след по-дълъг период от време, а средствата, инвестирани от земеделските производители, имат дългосрочен ефект. Закупуването на  техника, имоти, земеделска земя, животни има инвестиционен характер за земеделския производител.

 Варианти за финансиране на земеделските производители

Днес пред всеки един земеделски производител  са налице разнообразни варианти за финансиране, чрез които той да посрещне нуждите си от инвестиции или оборотни средства. Регистрираните земеделски производители типично имат достъп до различни видове субсидии, чрез които да подпомогнат развитието на своето стопанство. Субсидиите се предоставят под формата на безвъзмездни плащания от страна на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” (ПРСР) или от Държавен фонд земеделие (ДФЗ).

Земеделски производители неведнъж са се оплаквали и споделяли, че срещат различни трудности и проблеми при усвояването на субсидии. Често например, изплащането на вече одобрените субсидии се отлага за по-късен от първоначално обявения срок. Сеитбата на дадена земеделска култура или закупуването на фураж за животните обаче, се правят в точно определен момент и забавата на субсидията води до недостиг на оборотни средства. Друга, затрудняваща земеделските производители практика е, че Държавата финансира безвъзмездно само част от проекта. Това налага необходимост земеделците и животновъдите да подсигурят средства за самоучастие. Именно в такива моменти практиката показва, че земеделските производители подсигуряват допълнително финансиране за стопанството си чрез земеделско кредитиране.

 Земеделско кредитиране

По същество земеделските кредити са вид бизнес кредит. Характеризират се с годишна лихва, срок, определена цел и за тях клиентите предоставят обезпечение.  Отличителна черта на земеделските кредити е, че някои от тях включват гъвкав погасителен план или гратисен период, съобразени с периодите на активно влагане на средства и периодите на добив и  реализация на селскостопанската продукция. Използвайки земеделски кредит вместо потребителски, дава сериозно преимущество на земеделските производители, т.к. така те могат да съобразяват погасяването на кредита с периодите на добив и реализация на продукцията.

 Конкретен пример

Нека да разгледаме един конкретен пример с регистриран земеделски производител, отглеждащ 50 дка картофи.. През м. Март 2014 г. той е получил одобрение за агро кредит от 8 000 лв., с цел оборотни средства за закупуване на необходимите препарати и торове. В месеците от Май до Август 2014 г. земеделският производител е вложил средствата за отглеждането на картофите. През месец септември 2014 г. е добил 2 500 кг./ дка и до края на м. октомври е реализирал продукцията при цена 0.40 лв. за кг.  Като резултат, зеленчукопроизводителят е реализирал приход от 50 000 лв.

В конкретния случай най-разумно би било кредитополучателят да изтегли кредит в размер на 8 000 лв., със срок на погасяване 7 месеца. Използвайки гъвкав погасителен план, зеленчукопроизводителят има възможност да се възползва от петмесечен гратисен период за месеците април – август и да изплати кредита на 2 по-големи вноски през месеците на реализация септември и октомври.

В случай, че земеделският производител избере да погасява изтегления кредит на равни месечни вноски, каквито възможности предлагат потребителските кредити, има сериозна опасност в месеците от април до август кредитните вноски да се просрочат, тъй като в този период производителят ще има разходи, но не и приходи. Той може да погаси просрочието и наказателните лихви, които са се натрупали, чак когато земеделската продукция бъде реализирана, а това означава не по-рано от м. септември. От друга страна, потребителския кредит има обичайно срок над една година, което води до по-голямо оскъпяване на привлечените средства.

 Срок за погасяване на земеделските кредити

Срокът на погасяване е получения земеделски кредит се определя от целта, за която ще се изразходват допълнителните средства.

За кредитите с цел оборотни средства например, допустимият и препоръчителен срок за погасяване е 12 месеца или в редки и по-специфични случаи – 18 месеца. Причината за това е цикълът на реализация на продукцията, който е обичайно 12 месеца. Очакванията са приходите от реализираната продукция през текущата земеделска година да покрият напълно разходите, като в това число са и тези за използвания кредит.

При инвестиционните кредити срокът на изплащане типично надхвърля 18 месеца, защото по-голямата част от резултатите и приходите ще дойдат след първите 12 месеца. Често инвестиции се правят за покупката на земеделска земя, имоти, техника, животни. Тяхната стойност е относително по-голяма. Първите 12 месеца очакванията са кредитът да се погасява от реализираните приходи през текущата земеделска година, а ефектът от направената инвестиция ще се усети през следващия производствен цикъл.

 Възможности за обезпечение

Земеделските производители могат да избират между няколко варианта на обезпечение на искания от тях земеделски кредит:

  • поръчителство;
  • ипотека  на недвижим имот;
  • особен залог (залог на техника, оборудване, животни, субсидия);
  • комбинация на горните варианти.


Особеният залог върху бъдещи вземания или често наричаният на кратко – залог срещу субсидия –  е предпочитан вариант за обезпечение за земеделските производители. Това е безспорно удобен механизъм за обезпечаване на кредита. Основният риск, който съществува при избора на този вариант на обезпечение е, че Държавата играе ключова роля в изплащането на субсидиите. В случай, че тя ги забави, производителят изпада в просрочие и се налага да плаща излишни такси и наказателни лихви в немалък размер.

 Рискове при земеделските кредити

Както всички кредити и земеделските кредити крият определени рискове. Основната риск за земеделските производители е свързан със състоянието на животните или земеделската продукция, тъй като те са уязвими на болести, природни бедствия.

Някои земеделски производители застраховат животните или земеделската си продукция с цел покриване на потенциални загуби от природните влияния. По този начин те се предпазват от недостиг или липса на оборотни средства и  невъзможност да погасяват задълженията си към кредитори. За съжаление застрахователните премии за срещу подобни природни бедствия или болести са високи и на много производители не могат да си ги позволят. В такива случаи, ако земеделският производител, получил земеделски кредит,  претърпи загуби поради болест или природни условия най-доброто решение е да се обърне веднага към своя кредитор и заедно да намерят решения, свързани с ползвания от него кредит.

 Изводи

В много случаи земеделските производители нямат друга алтернатива за да подсигурят необходимия финансов ресурс за бизнеса, освен да изтеглят земеделски кредит. Кредитът е необходим за самоучастието на производителя в частично финансираните от държавата проекти. Той осигурява текущите оборотни средства и е стъпка към цялостното развиване на един бизнес. Когато кандидатства за земеделски кредит, от изключително значение е земеделските производители да съобразят целта със срока на кредита и периодите на реализация на продукция. По този начин ще се предпазят от  евентуални затруднения при обслужването на кредита.

Още новини

Празнично работно време

Уважаеми клиенти, вашето искане за кредит ще бъде разгледано в първите работни дни на 2024г. Екипът на УСТОИ ЕАД Ви пожелава Весели Коледни и Новогодишни празници

виж повече

Сигурност, бързина и модерни технологии: УСТОИ обединява сили с Evrotrust

Водени от приоритета да осигуряваме само най-качественото обслужване за всички наши клиенти, УСТОИ ГРУП Ви предоставя възможност за изцяло дигитални процеси при обработка на документация. По този начин спестявате време, усилия и средства, а Вашите лични данни (и тези на Вашия бизнес) се съхраняват и употребяват при максимално ниво на защита. *Вече можете да се […]

виж повече

Нов офис на УСТОИ ЕАД в гр. Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от днес 14.09.2022 г. Дружеството премести своя офис в гр.Пловдив. Новият офис се намира в удобна за достъп локация, находяща се на бул. Дунав 101. Пред офиса има възможност за паркиране, в близост са спирки на обществения транспорт. Както всички останали офиси на Дружеството, офисът в […]

виж повече