За нас

Ангажирани сме да успеете!

Нашата мисия като микрофинансираща институция е да предоставяме финансови средства на изгодна цена на малкия бизнес в България, за да подпомагаме неговата устойчивост и развитие.

Визията на УСТОИ е дружеството да се развива като един от основните три кредитора на организирания малък бизнес в България.

Ценностна система и принципи

Вяра

Ние изграждаме дългогодишно партньорство с нашите клиенти като прилагаме ясни принципи и подходи на кредитиране.

Отговорност

Ние разбираме отлично социалната отговорност, която носим като кредитор спрямо нашите клиенти и техния бизнес. Поради тази причина подхождаме внимателно и задълбочено към всички техни идеи и предизвикателства, които срещат. Вярваме, че за да съществува бизнесът и занапред, е важно да се взимат обмислени финансови решения, свързани с перспективите за развитие.

Последователност

От 1998 г. до днес екипът ни работи в подкрепа на малкия бизнес в България, като се стреми към постоянно усъвършенстване и предоставяне на по-качествени услуги на нашите клиенти.

Справедливост

Стремежът ни за предоставяне на качествени финансови услуги ни подтиква да прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Идентифицирайки и разбирайки конкретните потребности на всеки предприемач, ние съдействаме адекватно за реализацията на неговите лични бизнес планове.

Лоялност

Работейки чрез прозрачни и ясни принципи и подходи на кредитиране, ние изграждаме дългогодишно партньорство с нашите клиенти. Вярваме силно, че можем да вървим напред, само ако го правим заедно с нашите клиенти.

Изберете възможност за развитие на вашия бизнес

Дефиниция

Политиката към клиентите на УСТОИ ЕАД представлява съвкупност от принципи и подходи за работа с потенциални и текущи клиенти. Тя произтича от мисията и корпоративната ценностна система на Дружеството.

Цели и обхват

Определя поведението и отношението на всички служители на Дружеството към клиентите.

Основни принципи

Настоящата политика дефинира основните принципи на работа на УСТОИ ЕАД, свързани с предлагането на услугите и начина на обслужване на клиентите. Те произтичат от трите основни принципа, заложени при упражняване на дейността на Дружеството: Познаване на бизнеса, Персонален подход и Прозрачност.

1. Познаване на бизнеса

1.1. Определяне на потребностите в бизнеса на клиента – Продажбените подходи са свързани с определяне на конкретните потребности в бизнеса на клиента. Решението на клиента за ползване на кредит следва да е свързано с изгодата и риска от ползването на кредит – т.е. решението на клиента следва да е рационално;

1.2. Определяне на подходящи характеристики на предлаганите продукти – Финансовите продукти следват потребностите на бизнеса на целевите клиентите, като са съобразени с финансовите възможности на бизнеса, така че клиентите да бъдат предпазени от бъдещи затруднения и негативен ефект върху бизнеса. Промяната във потребностите и възможностите на бизнеса определя промяна в характеристиките на предлаганите продукти;

1.3. Предлагане на подходящи параметри на кредита – Параметрите на кредита следва да бъдат съобразени с размера на бизнеса и финансовите възможности на кредитоискателя, така че получаването на финансови средства да се отрази положително върху неговия бизнес, както и да увеличи неговата кредитоспособност и финансови възможности в бъдеще;

1.4. Оценка целесъобразността на кредита – предназначението на кредита се оценява по такъв начин, че ползването на кредит да бъде обосновано и да допринесе за положителен ефект върху бъдещето на бизнеса;

1.5. Кредитоспособността на клиента е определящ фактор при взимане на решение по кредитни сделки – Решението по кредитните сделки е следствие на комплексно проучване на финансовите възможности на кредитоискателя – на неговия бизнес и неговото домакинство, с цел избягване на свръхзадлъжнялост и проблеми при изплащането на кредита.

2. Персонален подход

2.1. Партньорски подход към клиента – Използваните подходи при контакт с клиенти следва да бъдат в дух на взаимното уважение, доверие, толерантност и професионализъм. Основната цел следва да бъде постигане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиента;

2.2. Недискриминационен подход към клиента – Клиенти от всички етноси получават еднакво отношение и качество на обслужване;

2.3. Етични подходи при обезпечаване на събираемостта – Подходите, свързани със събираемостта на просрочени вноски следва да бъдат съобразени със спецификата на проблемите в бизнеса и семейството на кредитополучателя. Основната цел следва да бъде постигане на взаимноизгодно решение с оглед обезпечаване по-нататъшно обслужване на задължението от страна на клиента и запазването му като клиент на дружеството. Използването на заплашителен език и поведение е недопустимо!

2.4. Професионално отношение към клиента – Коректност в подаваната информация относно изисквания и условия по предлаганите продукти. Уважаване времето на клиента с оглед постигане ефективно и качествено обслужване;

2.5. Конфиденциалност на предоставената от клиента информация както от него, така и от неговите поръчители – Предоставената информация следва да бъде адекватно съхранявана и обработена с оглед осигуряване на висока защита на личните данни и бизнес информацията.

3. Прозрачност

3.1. Ясно дефиниране на всички условия по кредитите – Всички изисквания към кредитоискателите следва да бъдат ясно определими и лесно разбираеми от тях;

3.2. Просто ценообразуване – Лихвата по всички финансови продукти следва да бъде ясно дефинирана и да може лесно да се изчисли от клиента;

3.3. Ценообразуване на кредити според пазара – Лихвените равнища, таксите и комисионните следва да бъдат съобразени с пазарните равнища, формирани от предлаганите от банките кредитни продукти;

3.4. Достъпност на информацията, свързана с условията по предлаганите продукти – Всички условия следва да бъдат лесно достъпни от страна на клиенти. Всички приложими такси и комисионни следва да бъдат адекватно изложени. Промените в условията следва да бъдат оповестени своевременно с оглед бързо информиране на клиентите;

3.5. Ясни и справедливи договорни отношения – Всички договори за кредит следва да сa изготвени в духа партньорство, взаимна изгода и при равни права за страните. Използваният стил и терминология на договорите следа да бъдат ясни и точни. Погасителните планове следва да са ясни и прости за разбиране и изчисление;

3.6. Лоялност при осъществяването на рекламни кампания – Всички рекламни материали следва да отразяват вярно и точно характеристиките на кредитните продукти;

3.7. Възможност за обратна връзка от страна на клиента – Всички клиенти следва да имат възможност за подаване на предложения и оплаквания. Своевременно следва да се предостави справедлив и ясен отговор на всички предложения и оплаквания.

История

 • 1999

  Акционерно дружество "УСТОИ" се явява продължител на едноименната програма за микрофинансиране "УСТОИ", стартирала дейността си през есента на 1998 г. в рамките на Catholic Relief Services (CRS). CRS е американска неправителствена организация, извършваща дейност в над 80 страни от 1943 г. От 1999 г., дейността на УСТОИ се подпомага от Американската агенция за международно развитие (USAID), която предостави значителен финансов ресурс за подкрепа развитието на малкия бизнес в България.
  Основен акцент в работата на програма УСТОИ е да се даде възможност на микропредприемачи с ограничен финансов ресурс, както и на представители на различни етноси да получат достъп до финансови услуги. Хиляди клиенти на програмата успяха с нейна помощ да развият своите бизнес начинания и в последствие станаха клиенти на банките. По този начин се реализира мисията на програма УСТОИ, свързана с укрепването на малкия бизнес и увеличаване на доходите в домакинствата.

 • УСТОИ се регистрира като акционерно дружество. Дружеството продължи да работи с целевата група на програма УСТОИ и да допринася за укрепването на малкия бизнес в България.

  2005
 • 2009

  УСТОИ АД се регистрира към БНБ като небанкова финансова институция съгласно Закона за кредитните институции.

 • УСТОИ АД регистрира и утвърждава собствена търговска марка "Бизнес кредит 1".

  2012
 • 2014

  Европейският Инвестиционен Фонд и УСТОИ АД подписаха договор за финансиране в размер на 1 милион евро, насочен към подкрепата на повече от 500 малки предприятия в България. Финансирането се предоставя посредством „Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС“, създаден от Европейския Съюз.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit orem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet

  Днес
 • УСТОИ се регистрира като акционерно дружество. Дружеството продължи да работи с целевата група на програма УСТОИ и да допринася за укрепването на малкия бизнес в България.

  2005
 • УСТОИ ЕАД регистрира и утвърждава собствена търговска марка "Бизнес кредит 1".

  2012
 • Устои ЕАД продължава своята мисия да подпомага дребният бизнес в България въпреки COVID кризата, стремглавото покачване на цените и войната в Украйна.

  Днес
 • 1999

  Акционерно дружество "УСТОИ" се явява продължител на едноименната програма за микрофинансиране "УСТОИ", стартирала дейността си през есента на 1998 г. в рамките на Catholic Relief Services (CRS). CRS е американска неправителствена организация, извършваща дейност в над 80 страни от 1943 г. От 1999 г., дейността на УСТОИ се подпомага от Американската агенция за международно развитие (USAID), която предостави значителен финансов ресурс за подкрепа развитието на малкия бизнес в България.
  Основен акцент в работата на програма УСТОИ е да се даде възможност на микропредприемачи с ограничен финансов ресурс, както и на представители на различни етноси да получат достъп до финансови услуги. Хиляди клиенти на програмата успяха с нейна помощ да развият своите бизнес начинания и в последствие станаха клиенти на банките. По този начин се реализира мисията на програма УСТОИ, свързана с укрепването на малкия бизнес и увеличаване на доходите в домакинствата.

 • 2009

  УСТОИ ЕАД се регистрира към БНБ като небанкова финансова институция съгласно Закона за кредитните институции.

 • 2014

  Европейският Инвестиционен Фонд и УСТОИ ЕАД подписаха договор за финансиране в размер на 1 милион евро, насочен към подкрепата на повече от 500 малки предприятия в България. Финансирането се предоставя посредством „Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС“, създаден от Европейския Съюз.

Партньори

Удостоверения и лицензи

Удостоверение за регистрация към БНБ

Удостоверение за регистрация на дружеството като администратор на лични данни

Сертификат за съответствие с Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити