1
2

Определяне размера на кредита

Вие можете да кандидатствате за финансиране в размер до 6 000 лв. и максимален срок на погасяване 60 месеца.

100 лв.800 лв.

ГПР:17.04%

Устои ЕАД лого

Декларирам, че

1/ Всички предоставени от мен данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита;

2/ Устои ЕАД ме е уведомило за правата ми ЗЗЛД;

3/ Съгласен съм, Устои ЕАД като заемодател, да обработва личните ми данни, предоставени в съответствие със закона, от мен и трети лица

4/ Съгласен съм, Устои ЕАД като заемодател, да .предоставя личните ми данни на трети лица – цесионери, кредитни регистри и бюра, лица, на които е възложено събирането на дълга и пр.;

5/ Съгласен съм, на Устои ЕАД, да бъдат предоставяни всички, касаещи мен лични данни, обработвани от всички трети лица, включително от Национална агенция на приходите, НОИ, ЦКР на БНБ и други.

С подписване на настоящото декларирам, че информацията която съм дал е вярна и точна. При доказана неверност на данните, Устои ЕАД има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем. Запознат с наказанията предвидени в чл.313 от Наказателния кодекс за предоставяне на документи с невярно съдържание.

6/ Запознат съм и разбирам всички условия и характеристики свързани с настоящото искане за кредит.

подпиши
Устои ЕАД лого

Потвърждение на искането за кредит

На следния телефонен номер 3598123456789 е изпратен код за потвърждение. Потвърждаването на този код се счита за саморъчно поставен от Вас подпис, по смисъла на чл.13, ал.4 от ЗЕДЕП.

Нов код подпиши

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит

Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.

Част І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник

1. Кредитор
УСТОИ ЕАД, ЕИК 123676736
2. Кредитен посредник
Не е приложимо за този вид кредит
3. Адрес
Не е приложимо за този вид кредит
4. Телефонен номер
0 7001 7005
5. Електронен адрес
microfinance@ustoi.bg
6. Интернет страница
www.ustoi.bg

Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит

1. Вид на кредита
Потребителски кредит
2. Общ размер на кредита(Максималният размер (лимитът) или общата сума, предоставена по договора за кредит)
Индивидуален кредитен лимит, не повече от BGN
3.Условия за усвояване на кредита (Как и кога ще получите парите)
Сумата по кредита се нарежда към Кредитополучателя веднага след получаване на потвърждението за сключения договор за кредит. Средствата ще бъдат преведени на Кредитополучателя по банковата сметка или по друг начин, изрично посочен в искането за кредит в рамките на 24 часа.
4. Срок на договора за кредит
месеца
5. Указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски
Минимална погасителна вноска не по-малко от лв./месец. Месечната вноска по искания кредит е в размер на BGN
6. Общата сума, която следва да заплатите (Общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия кредит)
В зависимост от одобрения кредит; За посочения по-горе кредитен лимит, общата сума която следва да заплатите е в размер на BGN
7. Изисквани обезпечения
Не е приложимо за този вид кредит

Част ІІІ. Разходи по кредита

1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита.
.....VAR 00%, фиксиран, период на олихвяване: до изплащане на задължението
2. Годишен процент на разходите (ГПР) Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит.
% Годишен Процент на Разходите При изчислението на ГПР севземат пред вид следните условия: а) Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателя ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора; б) Лихвеният процент е фиксиран и няма да се промени за целия срок на кредита
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задължително сключване на договор за: - застраховка, свързан с договора за кредит, или- друг договор за допълнителна услуга.
Не е приложимо за този вид кредит
4. Свързани с договора разходи.
Еднократна такса разглеждане и обслужване на кредита в размер на 4% от сумата на одобрения кредит
5. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
Цена на банков превод, според тарифата на съответната банка.
6. Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.
При актуализация на тарифата на Кредитора; При промяна на курса на БНБ спрямо евро, задължението и възнаграждението (лихвата) на Кредитополучателя ще бъде изчислявано по курса на БНБ за лев/евро към деня на извършването на съответното плащане.
7.Разходи, дължими при просрочени плащания. Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.
В случай на забава Кредитополучателите дължат такса управление на рисков заем в размер на 1% за всеки закъснял ден върху просрочената сума /главница и лихва/, но не повече от 14 дни. Таксата започва да се начислява от следващия ден, след датата на дължимо плащане съгласно погасителен план.

Част ІV. Други важни условия по договора за кредит

1. Право на отказ от договора: Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в срок 14 календарни дни.
Да, в рамките на 14 календарни дни от сключване на Договора. Начин за извършването му е чрез подаване на заявление лично и на място в съответния офис на „УСТОИ“ АД.
2. Предсрочно погасяване на кредита. Вие имате право по всяко време да погасите изцяло или частично Вашите задължения по договора за кредит.
Да
3. Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно погасяване на кредита.
Не е приложимо за този вид кредит
4. Извършване на справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвани в Република България за оценка кредитоспособността на потребителите. Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка и за съдържащите се в нея сведения за Вас. Това не се отнася за случаите, когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.
По преценка на Кредитора
5. Право на екземпляр от проекта на договор за кредит. Имате право при поискване да получите безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването Кредиторът не желае да сключи договор за кредит с Вас.
Да

Информацията описана в Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за потребителски кредити в Приложение № 2 в Част II т. 7, 8, 9; Част III т. 5, 6, 9; част IV т.7, част V е неприложима за този вид кредит.

За кредитора:
Подпис и печат:
Длъжност:
Дата на документа е датата на получаването му.

Попълнете формата и изтеглете Наръчника, който трябва да има всеки отговорен предприемач.