Кредитен речник

Авал (Менителнично поръчителство)

Поръчителство по запис на заповед, чрез което поръчителят гарантира изплащане на сумата по записа. Авалът е едностранна сделка, а не договор между кредитор и поръчител. Авалът се извършва чрез полагане на подпис на лицевата страна за записа на заповед като се посочва, че подписът е положен „ като авалист” или „като поръчител”. Когато не е посочено никакво основание, а е положен само подпис, приема се, че записа на заповед е подписан от лице, задължило се като авалист.

Актив – Собствеността на една компания, отразена в актива на баланса. По конкретно това са ресурсите (стопански средства), собственост на едно предприятие, придобити чрез стопанска дейност, които следва да бъдат използвани за икономически цели. Активите се делят на следните видове:

Според ликвидността им:

 • Дълготрайни активи – участват многократно в дейността на предприятието и очакваната икономическа изгода от тях се генерира през повече от едногодишен период.
 • Краткотрайни активи – участват еднократно в производствения процес и икономическата изгода от тях се генерира в рамките на дванадесет месеца. Краткотрайните активи пренасят своята стойност в себестойността на продукта, или услугата на части, като променят формата си.

Според характера си:

 • Материални активи – имат натурално-веществен характер. Тези активи пренасят на части своята стойност в себестойността на продукта или услугите чрез амортизацията. Включват: земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар, суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство
 • Нематериални активи – те са продукт на интелектуалния човешки труд и нямат веществена форма. Към тях се отнасят права върху собственост патенти, лицензи, концесии, програмни продукти, продукти от развойна дейност и др. Те също са амортизируеми и очакваната икономическа изгода от тях е за срок над дванадесет месеца.
 • Финансови активи – това са финансови ресурси, с които се увеличава чистата стойност на капитала. Това са дялове и участия в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия на дългосрочни вземания. Тук се включват и паричните средства.

Акционерно дружество (АД)

Търговско дружество, при което капиталът е разделен на части под формата на акции и се образува от вноските на участниците. По решение на Общото събрание на акционерите, печалбата на дружеството може да се разпредели между неговите акционери според размера на притежаваните от тях акции.

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, по време на което се взимат следните решения: приемане на устав, установяване размера на разноските по учредяването, избор на съвет на директорите или управителен и надзорен съвет. Съществуват следните видове системи на управление на АД:

 • Едностепенна – общо събрание на акционерите и съвет на директорите
 • Двустепенна – общото събрание на акционерите, управителен и надзорен съвети.

Анюитетна вноска

Периодично плащане (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Характерна е за погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми. Анюитетните вноски се характеризират с това, че размерът им остава един и същи за целия срок на изплащане на кредита. Те съдържат в себе си лихва и главница. При погасителен план с анюитетни вноски (равни вноски) с времето вноските по лихвите намаляват, но тези по главницата растат със същия размер, поради което вноските се изравняват.

БИСЕРА

Банкова интегрирана система за обслужване на електронни, клиентски плащания в левове (преводи, инкаса) в страната, извършвани в ежедневно в две сесии

Българска народна банка (БНБ)

Централната банка на Република България, чийто основни функции са провеждането на политика в подкрепа на стабилността на националната валута, функционирането на ефективна платежна система, емитиране на банкноти и монети за страната. БНБ осъществява надзор за постигане на стабилност на банковия и финансовия сектор, издава лицензи на банкови и небанкови финансови институции, контролира търговията и сетълмента с държавни ценни книжа, определя основния лихвен процент и контролира обменните валутни курсове.

Главница по кредит

Чистият (нетен) размер на дълга по кредит без сумата на дължимите лихви.

Договор за кредит

Споразумение, c което банкова или небанкова финансова институция отпускa на кредитополучателя парична сума при уговорени условия и срок,. Кредитополучателят ползва сумата съгласно договора, като следва да я върне в определения срок c дължимите лихви съгласно погасителния план към съответния договор за кредит.

Залог

Обезпечение върху движими вещи (животни, оборудване, МПС и други) или вземания (например от наем) като частичнa или пълнa гаранция за погасяване на заем. Страни по договора за залог са Залогодател и Заложен кредитор. Частен случай е особен залог, при който заложената вещ остава във владение на Залогодателя. Залогът се вписва чрез Заявление за вписване в Централен регистър на особените залози.  

Запис на заповед

Частен писмен документ (ценна книга), съдържащ безусловен ангажимент и подписан от лицето поело ангажимента, да заплати определена сума на определена дата, или да извърши това по разпореждане на определено лице или на приносителя на този документ. Определя се също като: безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед.

Ипотечен кредит

Паричен заем, обезпечен с тежест върху недвижим имот в полза на Заемодателя. Последният може да се удовлетвори от цената на имота в случай, че заемът стане предсрочно изискуем. Страни по сделката са Заемополучател, Ипотекарен длъжник и Ипотекарен кредитор (Заемодател), като е възможно Заемополучателя и Ипотекарния длъжник да съвпадат, когато Заемополучателя е собственик на ипотекирания имот.

Крайна падежна дата

Датата на последната погасителна вноска, която е фиксирана в погасителния план по договора за кредит.

Кредит

Сyмa, отпуснатa от банка или финансова институция на физическо или юридическо лице, при определени условия нa плащане и погасяване, материална обезпеченост или поръчителство от физически лица. Кредите биват:

Според срока:

 • краткосрочни – обикновено до 1 година;
 • средносрочни – от 1 до 5 години;
 • дългосрочни ­- над 5 години.

Според предназначението:

 • кредити за оборотни средства (при юридическите лица и едноличните търговци) предназначени са да обслужват текущите разплащания на кредитополучателя с доставчиците му;
 • потребителски кредити (при физическите лица) – предоставяни за финансиране на текущи нужди на кредитоискателя;
 • инвестиционни кредити (при физическите и юридическите лица) – предназначени да финансират кредитополучателя при придобиване на определен дълготраен актив, като например: недвижим имот, МПС, машини, съоръжения, оборудване, пакет от акции или дялове в търговско дружество и т.н.

Според обезпечението:

 • Обезпечени кредити – това са кредити, при които обезпечението може да еипотека на недвижим имот, залог на движимо имущество/вземания или поръчителство от физически лица.
 • Необезпечени кредити – наричат се още „непокрити” или „кредити на доверие”. При тях кредитният риск за финансовата институция е особено висок.

Кредитоспособност

Състояние, което изразява способността на клиента на финансовата институция да върне получения заем според условията на сключения договор. До голяма степен кредитоспособността на дадена фирма – кредитоискател зависи от възможността й безпроблемно да включва външни капитали в дейността си, да оптимизира икономическият ефект от тяхното използване и да запазва платежна готовност при настъпване на съответните падежни срокове. Преди одобрение на дадено искане за кредит, всеки Кредитор прави оценка на кредитоспособността на кредитоискателя с цел да прогнозира неговата платежоспособност в бъдеще.

Лихва

Доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен във финансова инстуитуция. С други думи това е цената, платена от Заемателя, за използваните пари на Заемодателя. По смисъла на §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), лихва е „доход от всякакъв вид вземания за дълг …, както и доходите от облигации, бонове и други финансови инструменти, свързани с тези ценни книжа“.

Лихва по кредит

Възнаграждение, което Заемателя плаща на Заемодателя/Кредитора за ползване на неговите парични средства.

Лихвен процент

Процентът, с който Кредитора олихвява предоставените в заем средства.

Марж

Излишък, разлика. Най-общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено.

Обезпечение

Гаранция под формата на поръчителство, залог или ипотека, която дава възможност, при необходимост да се съберат просрочени задължения по паричен заем. Обезпечението е един от инструментите за компенсиране на риска по даден кредит. Колкото по-голям е рискът, толкова по-качествено обезпечение се изисква от Кредитора.

Основен лихвен процент (ОЛП)

Лихвен процент, определен от Българската народна банка. Използва се от някои финансови институции за определяне на лихвен процент по кредити. В този случай, ОЛП се ползва като основа, към която банката прибавя определена надбавка. Основният лихвен процент се определя от Българска Народна Банка в началото на всеки месец. Формира се от доходността по тримесечните държавни ценни книжа. 

Падежна дата

Датата по погасителен план, на която трябва да бъде внесена погасителната вноска през заемния период.

Погасителен план

План за изплащане на погасителни вноски на определени дати до пълното погасяване на кредита. Съществуват 2 вида погасителни планове:

 1. Погасителен план с намаляваща вноска – размерът на погасителната вноска по главницата е постоянна величина, към която се прибавят натрупаните до момента лихви по непогасената част от кредита. При този ПП в началото на периода се погасяват по-големи месечни вноски, които намаляват със всеки изминал период. Това се дължи на по-големите разходи за лихви, определени върху непогасена главница, които постепенно намаляват с нейното изплащане.
 2. Погасителен план с равни погасителни вноски (анюитетни) – сборът от вноската по погасяване на главницата и вноската за погасяване на лихвите е постоянна величина.

Поръчител

Страна по договор за поръчителство, която поема задължение пред кредитора да отговаря напълно или частично за изпълнението на задълженията на  кредитополучателя.  Съгласно този договор едно лице, наречено поръчител, се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за неизпълнение на неговото задължение. Поръчителят е лицето, което поема отговорност да изплати определена сума, ако тя не бъде погасена от кредитополучателя. Поръчителството е договор , който се сключва между кредитора и поръчителя. Обикновено е в писмена форма и е едно цяло с договора за кредит. Ако поръчителят погаси заема, разполага с правото на обратен иск срещу кредитополучателя за заплатените суми и законната лихва върху тях. Той може да си търси парите на общо основание по съдебен ред.   

Просрочен кредит

Кредит, който не се погасява в срок съгласно подписания погасителен план. При забава на плащанията по главницата, дължимите суми се отнасят в просрочие, като се събират наказателни лихви и такси, съгласно условията на договора за кредит.

Просрочени лихви

Дължимите редовни лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.

Такси

Определени суми, които се плащат от клиенти на финансовата институция за ползваните банкови или други услуги. Всяка финансова институция обявява своите такси и следва да  ги спазва стриктно. При заеми, които не са потребителски, обичайни са таксите за рефинансиране, предсрочно погасяване,  издаване на удостоверения, предоговаряне/преструктуриране на условия по кредит и пр.

Тарифа

Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от финансовите институции по предлаганите от тях услуги.

Фиксинг

Определеният от Централната банка курс на лева към чуждестранни валути за деня е така наречения „базисен“курс

Фиксиран лихвен процент

Договорен постоянен лихвен процент между финансова институция и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или при възникване на други условия, т.е. е с постоянна стойност за времето на ползване на кредита или депозита.

Цесия

Прехвърляне на вземане чрез договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице.  Страните по договора за цесия са Цедент – прехвърлителят на вземането, и Цесионер – приобретателят на вземането.Длъжникът по вземането не е страна и неговото съгласие не е необходимо, но цесията има действие спрямо него от деня на уведомяването му за нея от предишния кредитор (цедента).