Продукт "Оптимум"

Бизнес данни

Данни за фирмата

Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Бизнес кредит 1, като конфиденциална информация!

Лични данни

Лични данни (управител на фирмата)

Лични данни (собственик или други представители на фирмата)

Искане за бизнес финансиране

Моля, кратко опишете за какво са ви нужни средствата.

Декларации

Дата:

Устои ЕАД лого

Декларация за съгласие по Закона за защита на личните данни

Декларирам, че

1. Информиран/а съм, че с цел оценка на кредитоспособността ми е необходимо да предоставя вярна и точна информация, изискана от „УСТОИ“ ЕАД. Известно ми е, че ако „УСТОИ“ ЕАД не може да извърши нужните проверки и анализ поради не предоставяне на информация, е възможно искането ми за кредит да бъде отказано. В тази връзка декларирам, че информациятаи данните, които съм предоставил в настоящото искане за кредит, са верни и точни.

2. В случай, че в настоящата форма съм въвел/а данни за съпруг/съпруга потвърждавам, че той/ тя е съгласен/а данните му/й да бъдат обработвани и проверявани за целите на разглеждане на настоящото искане, включително и по начините, посочени в т.4 за целите на т.3 по-долу.

3. Давам изричното си съгласие „УСТОИ“ ЕАД да обработва, включително и чрез автоматични средства, информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, предоставена доброволно от мен в настоящото искане за кредит, както и при сключване и изпълнение на договора за кредит (ако такъв бъде сключен), за целите на: (i) разглеждане, проверка, кредитна оценка и вземане на решение от „УСТОИ“ ЕАД относно искания кредит, (ii) изпълнение на договора за кредит (ако такъв бъде сключен) и актуализация на оценката на кредитоспособността ми по време на действието му, както и (iii) предварително одобрение и отправяне от „УСТОИ“ ЕАД на предложение за сключване на договори за ползване на други услуги и продукти. Запознат съм, че отказът за предоставяне на лични данни води до служебен отказ на настоящото искане за кредит. Уведомен съм и изрично се съгласявам, че: (i) „УСТОИ“ ЕАД има право да изисква от мен и трети лица потвърждение на данните и информацията от настоящото искане; (ii) имам право на достъп и право на коригиране на личните ми данни, които мога да осъществя чрез писмено заявление до „УСТОИ“ ЕАД; (iii) личните ми данни се обработват от „УСТОИ“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Хан Пресиян“ №6-8, в качеството му на администратор на лични данни с Удостоверение № 15466. Уведомен съм и изрично се съгласявам, че във връзка с изпълнение на своите задължения, „УСТОИ“ ЕАД ще съхранява данните съгласно настоящото искане в срок от най-малко 12 месеца след постигане на посочените цели на обработване.

4. Давам изричното си съгласие и упълномощавам „УСТОИ“ ЕАД да получава, събира и проверява, включително и по електронен път, мои лични данни в качеството ми на физическо лице и/или управител на свързано с мен юридическо лице/а във всички регистри и бази данни, които са създадени, поддържани и оперирани съгласно приложимото законодателство от държавни органи и/или други организации, в т.ч. Централен кредитен регистър, НОИ и/или НАП и/или Национална база данни „Население“ към ГД ГРАО и/или кредитни бюра (общо наричани „Оператори на бази данни“), както и да обработва съдържащата се в тези регистри и бази данниинформация. Давам изричното си съгласие за разкриване на личните ми данни от „УСТОИ“ ЕАД на Операторите на бази данни, в качеството им на администратори на лични данни, и за последващото разкриване на личните ми данни от Операторите на бази данни на „УСТОИ“ ЕАД, както и между Операторите на бази данни. Посочената обработка се извършва единствено за целите, посочени в т. 3 по-горе.

5. Давам съгласието си „УСТОИ“ ЕАД да обработва предоставените лични данни за целите на рекламиране /промотиране на продукти/ услуги на „УСТОИ“ ЕАД, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления (в това число и кратки текстови съобщения) за промоции, услуги и продукти на „УСТОИ“ ЕАД и/или нейни търговски партньори, на предоставените от мен адрес (пощенски, адрес за електронна поща и др.) и/или телефонен номер/а, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги. Давам съгласие за предоставяне на личните ми данни на други дружества/ лица, които подпомагат „УСТОИ“ ЕАД при промотирането на нейните продукти и услуги, (рекламни агенции, мобилни и други оператори на телефонни мрежи, компании действащи в областта на директния маркетинг, пощенските услуги и др. под.) за целите, посочени в настоящата точка. Уведомен съм за правото да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми данни за целите по настоящата точка.

6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото в настоящото искане.

7. Във връзка с дадените по-горе права „УСТОИ“ ЕАД има правото да извършва всякакви други необходими правни и фактически действия, не упоменати изрично по-горе, в това число и да иска, получава и подава всички необходими документи, прави всякакви волеизявления и да декларира обстоятелства, които сме довели или ще доведе до знанието ми, да изготвя, подписва, депозира и получава от мое име всякакви документи, включително и Информация за защита на личните данни и да предоставя съгласия за обработване на наши лични данни във връзка с отпускане на заема с всички произтичащи правни и фактически последици.

подпиши
Устои ЕАД лого

Потвърждение на искането за кредит

На следния телефонен номер 3598123456789 е изпратен код за потвърждение. Потвърждаването на този код се счита за саморъчно поставен от Вас подпис, по смисъла на чл.13, ал.4 от ЗЕДЕП.

Нов код подпиши

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит

Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.

Част І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник

1. Кредитор
УСТОИ ЕАД, ЕИК 123676736
2. Кредитен посредник
Не е приложимо за този вид кредит
3. Адрес
Не е приложимо за този вид кредит
4. Телефонен номер
0 7001 7005
5. Електронен адрес
microfinance@ustoi.bg
6. Интернет страница
www.ustoi.bg

Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит

1. Вид на кредита
Потребителски кредит
2. Общ размер на кредита(Максималният размер (лимитът) или общата сума, предоставена по договора за кредит)
Индивидуален кредитен лимит, не повече от BGN
3.Условия за усвояване на кредита (Как и кога ще получите парите)
Сумата по кредита се нарежда към Кредитополучателя веднага след получаване на потвърждението за сключения договор за кредит. Средствата ще бъдат преведени на Кредитополучателя по банковата сметка или по друг начин, изрично посочен в искането за кредит в рамките на 24 часа.
4. Срок на договора за кредит
месеца
5. Указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски
Минимална погасителна вноска не по-малко от лв./месец. Месечната вноска по искания кредит е в размер на BGN
6. Общата сума, която следва да заплатите (Общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия кредит)
В зависимост от одобрения кредит; За посочения по-горе кредитен лимит, общата сума която следва да заплатите е в размер на BGN
7. Изисквани обезпечения
Не е приложимо за този вид кредит

Част ІІІ. Разходи по кредита

1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита.
.....VAR 00%, фиксиранн, период на олихвяване: до изплащане на задължението
2. Годишен процент на разходите (ГПР) Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит.
% Годишен Процент на Разходите При изчислението на ГПР севземат пред вид следните условия: а) Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателя ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора; б) Лихвеният процент е фиксиран и няма да се промени за целия срок на кредита
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задължително сключване на договор за: - застраховка, свързан с договора за кредит, или- друг договор за допълнителна услуга.
Не е приложимо за този вид кредит
4. Свързани с договора разходи.
Еднократна такса разглеждане и обслужване на кредита в размер на 4% от сумата на одобрения кредит
5. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
Цена на банков превод, според тарифата на съответната банка.
6. Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.
При актуализация на тарифата на Кредитора; При промяна на курса на БНБ спрямо евро, задължението и възнаграждението (лихвата) на Кредитополучателя ще бъде изчислявано по курса на БНБ за лев/евро към деня на извършването на съответното плащане.
7.Разходи, дължими при просрочени плащания. Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.
В случай на забава Кредитополучателите дължат такса управление на рисков заем в размер на 1% за всеки закъснял ден върху просрочената сума /главница и лихва/, но не повече от 14 дни. Таксата започва да се начислява от следващия ден, след датата на дължимо плащане съгласно погасителен план.

Част ІV. Други важни условия по договора за кредит

1. Право на отказ от договора: Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в срок 14 календарни дни.
Да, в рамките на 14 календарни дни от сключване на Договора. Начин за извършването му е чрез подаване на заявление лично и на място в съответния офис на „УСТОИ“ АД.
2. Предсрочно погасяване на кредита. Вие имате право по всяко време да погасите изцяло или частично Вашите задължения по договора за кредит.
Да
3. Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно погасяване на кредита.
Не е приложимо за този вид кредит
4. Извършване на справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвани в Република България за оценка кредитоспособността на потребителите. Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка и за съдържащите се в нея сведения за Вас. Това не се отнася за случаите, когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.
По преценка на Кредитора
5. Право на екземпляр от проекта на договор за кредит. Имате право при поискване да получите безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването Кредиторът не желае да сключи договор за кредит с Вас.
Да

Информацията описана в Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за потребителски кредити в Приложение № 2 в Част II т. 7, 8, 9; Част III т. 5, 6, 9; част IV т.7, част V е неприложима за този вид кредит.

За кредитора:
Подпис и печат:
Длъжност:
Дата на документа е датата на получаването му.